آزمایشگاه - محیط کشت

براساس دستور ساختی که روی هر بسته محیط کشت قید شده پودر ... دیسک ‌های آنتی ... آزمایشگاه در ...

آزمایشگاه دیسک پودر

آزمایشگاه دیسک پودر. در مورد تست اکسیداز قبلا با استفاده از دیسک اکسیداز انجام می شد و ...

OUR NEWSLETTER

join our newsletter

Subscribe to the Puik Store mailing list to receive updates on new arrivals, special offers
and other discount information.